Legal disclaimer

Legal Disclaimer Corsendonk Hotels & Clubs

1. Algemeen

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijke bevestigde overeenkomst tussen de cliënt en Corsendonk hotels, hetzij per brief, hetzij per fax of e-mail.

2. Bevestigingen

2.1. De reservatie is pas definitief als dit contract door de cliënt voor akkoord is ondertekend, in het bezit is van Corsendonk hotels en de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn.
2.2. De ondertekenaar van dit contract garandeert door zijn ondertekening dat hij hiertoe bevoegd is.
2.3. Wijzigingen en toevoegingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn.

3. Voorschot en waarborg

3.1. Het is het hotel toegelaten de cliënt een voorschot en/of waarborgsom te vragen.
3.2. Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn zal het evenementencontract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken gelden ten laste van de klant.

4. Wijziging van het aantal deelnemers of annulatie van een gereserveerd evenement door de cliënt.

Wijziging

4.1. Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk worden medegedeeld aan het hotel, meer dan 2 dagen voor aanvang indien de wijziging niet groter is dan 20% van het oorspronkelijk aantal deelnemers, meer dan 15 dagen voor aanvang indien de wijziging groter is dan 20% van het oorspronkelijk aantal deelnemers.
4.2. Bij een wijziging van het aantal deelnemers dat niet overeenkomstig art. 4.1. werd meegedeeld, zal het oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden aangerekend, afhankelijk van welk aantal het grootste is.

Annulatie

4.3. Volledige annulatie kan enkel per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als annulatiedatum en wordt geacht te zijn ontvangen 3 werkdagen na postdatum van verzending.
4.4. Bij volledige annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 30 dagen voor aanvang, wordt 20% van het totale bedrag van het evenementencontract aangerekend als annulatiekosten.
4.5. Bij volledige annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 15 dagen voor aanvang, wordt 40% van het totale bedrag van het evenementencontract aangerekend als annulatiekosten.
4.6. Bij volledige annulatie van een gereserveerd evenement, minder dan 15 dagen voor aanvang, wordt 80% van het totale bedrag van het evenementencontract aangerekend als annulatiekosten.

5. Extra kosten

5.1. Alle maaltijden, dranken of andere diensten die niet in de overeenkomst vermeld staan worden door het hotel aan de cliënt aangerekend, tenzij het hotel schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat deze kosten individueel met de deelnemers moesten afgerekend worden.

6. Bezetting en vrijmaking van de kamers

6.1. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een cliënt beschikbaar zijn om 14 uur en de kamers van de cliënten die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn voor 10.30 uur.

7. Verantwoordelijkheden

7.1. De cliënt zal het hotel verzekeren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) van zijn evenement.
7.2. De cliënt is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het hotel of zijn personeel, door de deelnemers(s) van haar evenement.
7.3. Het hotel zal enkel de reisbagage van de deelnemers in bewaring nemen van bij het betrekken van de kamer tot 10.00 uur de dag van vertrek. Materiaal bestemd voor seminaries, presentaties, exposities of andere evenementen en/of voertuigen van de cliënt, worden nooit in bewaring genomen.
7.4. De cliënt en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

8. Klachten

8.1. Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de hotelhouder toekomen binnen de zeven dagen na de levering.

9. Betaling

9.1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op ons adres, zonder korting.
In geval dat de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €65.00, en anderzijds met verwijlinteresten van 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum tot aan de datum van volledige vereffening van de factuur.
9.2. Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.

10. Rechtspraak

10.1. Elke betwisting aangaande onze facturen valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.
De Belgische wetgeving is van toepassing.